ۆاليۋتا باعامى
  • USD -

    479.5
  • EUR -

    525
  • RUB -

    5.45
كييەۆتە قاستاندىق جاسالعان قازاقستاندىققا قاتىستى تەرگەۋ باستالدى- باس پروكۋراتۋرا
https://azattyq-ruhy.kz/ 21 ماۋسىم 2024
كييەۆتە قاستاندىق جاسالعان قازاقستاندىققا قاتىستى تەرگەۋ باستالدى- باس پروكۋراتۋرا

قازاقستاننىڭ باس پروكۋراتۋراسى كييەۆتە قاستاندىققا تاپ بولعان قازاقستاندىق جۋرناليست ايدوس سادىقوۆ ءىسىنىڭ ءمان-جايىن جاريالادى، دەپ حابارلايدى Ulys.

بۇگىن مەملەكەت باسشىسىنىڭ تاپسىرماسىمەن 18 ماۋسىم كۇنى كييەۆتە ايدوس سادىقوۆتىڭ ومىرىنە قاستاندىق جاساۋ فاكتىسى بويىنشا ق ر باس پروكۋراتۋراسى سوتقا دەيىنگى تەرگەۋ باستاعان. 

«قىلمىستىق ءىس بويىنشا تەرگەۋ-جەدەل توبى قۇرىلدى. ول قىلمىستى اشۋعا جانە كۇدىكتىلەردى ۇستاۋعا باعىتتالعان قاجەتتى جەدەل ىزدەستىرۋ شارالارىن جۇرگىزەدى» دەيدى ۆەدومستۆودان. 

ايتا كەتەيىك، كەشە قازاقستاننىڭ باس پروكۋرورى ۋكراينا باس پروكۋرورىنىڭ اتىنا وسى قىلمىستى اشۋعا بارىنشا تاجىريبەلى قازاقستاندىق تەرگەۋشىلەردى تارتا وتىرىپ، بۇكىل كومەك كورسەتۋ جونىندە ۇسىنىس جاساعان بولاتىن.

باس پروكۋراتۋرا قىلمىستىق ءىستى تەرگەۋ بارىسىن ەرەكشە باقىلاۋعا الدى. 

ەسكە سالا كەتەيىك، 18 ماۋسىمدا كييەۆتە تۇراتىن جۋرناليست ايدوس سادىقوۆتى ءۇيىنىڭ جانىندا الدەبىرەۋلەر اتىپ كەتتى. ول ءقازىر اۋرۋحانادا جاتىر.

ۋكراينا پروكۋراتۋراسى ەكى كۇدىكتىنىڭ سول كۇنى-اق شەكارانى كەسىپ ءوتىپ، ەلدەن كەتىپ قالعانىن حابارلادى.

بۇعان دەيىن پرەزيدەنت قاسىم-جومارت توقايەۆ كييەۆتە جاسالعان قاستاندىق جايىندا پىكىر بىلدىرگەن ەدى.

 

RELATED NEWS
قۋاندىق بيشىمبايەۆ 24 جىلعا سوتتالدى
13 مامىر 2024
قۋاندىق بيشىمبايەۆ 24 جىلعا سوتتالدى

ايەلىن ءولتىردى دەپ ايىپتالعان قۋاندىق بيشىمبايەۆقا قاتىستى سوت پروسەسى اياقتالدى. سۋديا ايجان قۇلبايەۆا سالتانات نۇكەنوۆانى ءولتىردى دەپ ايىپتالعان ەكس-مينيسترگە 24 جىل جازا كەستى، دەپ حابارلايدى Ulys.

«جازا مولشەرى تۋرالى ماسەلەنى سۋديا مەن القابيلەر اشىق داۋىس بەرۋ ارقىلى شەشتى. سوت ۇكىمىمەن بيشىمبايەۆ 24 جىلعا، بايجانوۆ 4 جىلعا باس بوستاندىعىنان ايىرىلدى»، - دەدى سۋديا.

ەسكە سالساق، 2023 جىلى 9 قاراشادا استاناداعى «Bau» مەيرامحاناسىندا بۇرىنعى ۇلتتىق ەكونوميكا ءمينيسترى قۋاندىق بيشىمبايەۆ ءوزىنىڭ جۇبايىن سوققىعا جىقتى. ايەل جەدەل جاردەم جەتكەنشە كوز جۇمدى. مۇنان سوڭ ىشكى ىستەر مينيسترلىگى قۋاندىق بيشىمبايەۆتىڭ ۇستالعانىن راستادى.

تۇركىستاندا پەدوفيل 25 جىلعا سوتتالدى
06 ماۋسىم 2024
تۇركىستاندا پەدوفيل 25 جىلعا سوتتالدى

تۇركىستاندا ءۇش قىزدى زورلاعان پەدوفيلگە سوت ۇكىمى شىقتى. جاسوسپىرىمدەرگە ازعىندىق كورسەتكەن سوتتالۋشى 25 جىلىن تۇرمەدە وتكىزەدى، دەپ حابارلايدى Ulys  OTYRAR-عا سىلتەمە جاساپ.

سونىمەن قاتار سوت وعان قاتىستى حيميالىق كاستراسيالاۋ شاراسىن تاعايىندادى.

جاعا ۇستاتارلىق جايت وسىدان ەكى جىل بۇرىن وتىرار اۋدانى ارىس اۋىلىندا بولعان. سوتتالۋشى اعاسىنىڭ ءجاسوسپىرىم قىزىمەن بىرگە ويناۋعا كەلگەن قۇربىلارىنا قاتىستى بىرنەشە رەت جىنىستىق سيپاتتاعى زورلىق-زومبىلىق جانە زورلاۋ ارەكەتتەرىن جاساعان. وقيعانىڭ قالاي بولعانىن جەتكىنشەكتەردىڭ وزدەرى ايتىپ بەرگەن.

«قازاقستان رەسپۋبليكاسى قىلمىستىق كودەكسىنىڭ 120-بابىنىڭ 4-بولىگىمەن، 121-بابى 4-بولىگىمىن كىنالى دەپ تانىلىپ، وعان تۇپكىلىكتى پەداگوگيكالىق جانە كامەلەتكە تولماعاندارمەن جۇمىس ىستەۋگە بايلانىستى قىزمەتپەن اينالىسۋ قۇقىعىنان ءومىر بويىنا ايىرا وتىرىپ 25 جىل مەرزىمگە باس بوستاندىعىنان ايىرۋ جازاسى، جازانى قىلمىستىق-اتقارۋ جۇيەسىنىڭ قاۋىپسىزدىگى ورتاشا مەكەمەسىندە وتەۋ جازاسى تاعايىندالعان»، – دەيدى تۇركىستان وبلىستىق سوتىنىڭ باسپا ءسوز قىزمەتى.

استانادا جاس قىزداردى سەكسۋالدى قىزمەتكە ماجبۇرلەگەن قىلمىستىق توپ ۇستالدى
29 مامىر 2024
استانادا جاس قىزداردى سەكسۋالدى قىزمەتكە ماجبۇرلەگەن قىلمىستىق توپ ۇستالدى

ىشكى ىستەر مينيتسرلىگى 22-24 مامىر ارالىعىندا «STOP-ترافيك» جەدەل الدىن الۋ شاراسىن وتكىزدى. ونىڭ بارىسىندا ادام ساۋداسىنىڭ 49 فاكتىسى، ونىڭ ىشىندە كامەلەتكە تولماعاندارعا قاتىستى توعىز فاكت انىقتالدى، دەپ حابارلايدى Polisia.kz.

ادامدار «ترافيگىمەن» بايلانىستى زاڭعا قايشى ارەكەتتەردى جۇزەگە اسىرعان كۇدىكتىلەرگە قاتىستى ۇيىمداسقان قىلمىستىق توپ قۇرۋ جانە وعان باسشىلىق ەتۋ دەرەكتەرى بويىنشا ءۇش تەرگەۋ باستالدى. 

مىسالى، استانا قالاسىندا توعىز «ەليتالىق» مونشا كەشەنىنىڭ اۋماعىندا جاس قىزداردى سەكسۋالدىق قاناۋ جانە ماجبۇرلەۋ بويىنشا قىلمىستىق جۇيەنى جولعا قويعان 17 ادامنان تۇراتىن توپتىڭ قىلمىستىق ارەكەتىنىڭ جولى كەسىلدى.

30-دان استام ءتىنتۋ كەزىندە اقشا جانە التى اۆتوكولىك تاركىلەندى.

نەگىزگى فيگۋرانتتار قاماۋعا الىندى.

شىمكەنت قالاسىندا وسىعان ۇقساس ۇيىمداسقان قىلمىستىق توپ اشكەرەلەندى. مۇندا جالپى سوماسى 1 ملن تەڭگە جانە 16 مىڭ اقش دوللارىنان استام قاراجات، 10 اۆتوكولىك تاركىلەندى.

توپ جەتەكشىلەرى مەن مۇشەلەرى قاماۋعا الىندى.

— پەتروپاۆل قالاسىندا 2023 جىلدان باستاپ زورلىق-زومبىلىق پەن بوپسالاۋ ارقىلى جاس قىزداردى جىنىستىق قاناۋعا ماجبۇرلەپ كەلگەن قىلمىستىق توپ ارەكەت ەتكەن. ۇيىمداسقان قىلمىستىق توپ قۇرۋ، باسقارۋ جانە وعان قاتىسۋ دەرەگى بويىنشا قىلمىستىق ءىس تەرگەلۋدە، — دەدى ءىىم ۇيىمداسقان قىلمىسقا قارسى كۇرەس دەپارتامەنتىنىڭ وكىلى قۋاندىق الپىس.

ءبىرقاتار وڭىردە الەۋمەتتىك وسال توپتاردان شىققان ادامداردى قايىر سۇراۋعا ماجبۇرلەۋ فاكتىلەرى انىقتالدى. 

— قاراعاندى قالاسىندا مۇمكىندىگى شەكتەۋلى جاندارعا قوقان-لوققى جانە كۇش كورسەتىپ، ولاردى قايىر سۇراۋعا ماجبۇرلەپ، «بيزنەس» ۇيىمداستىرعان ادامدار توبى ۇستالدى. قىلمىسكەرلەر ءوز قۇرباندارىنىڭ ەسەبىنەن جىلىنا 10 ملن تەڭگەگە دەيىن تابىس تاۋىپ وتىرعان. وسىعان ۇقساس قىلمىستىق توپتاردىڭ ارەكەتتەرى اقتوبە، الماتى جانە ماڭعىستاۋ وبلىستارىنىڭ اۋماعىندا اشكەرەلەندى. وندا مۇگەدەكتەر مەن جاس بالالاردى بازارلار مەن ۆوكزالدار اۋماعىندا پايدالانعان. بارلىق قىلمىسكەرلەر قۇرىقتالدى. بۇل باعىتتاعى جۇمىس جۇيەلى تۇردە جۇرگىزىلەدى، — دەدى قۋاندىق الپىس.

ءبىز تۋرالى
ulys.kz — اقپاراتتىق، ساراپتامالىق جانە تانىمدىق باعىتتاعى ماتەريالداردى بەرەدى.
 
مۋلتيمەديالىق جوبا زامان تالابىنا ساي جاسالعان. قازاقستاننىڭ اقپاراتتىق نارىعىن ساپالى
كونتەنتپەن قامتاماسىز ەتۋگە ۇلەس قوسۋعا باعىتتالعان. مۇنداعى ساراپتامالىق، تانىمدىق
ماقالالار سان سالانى قامتيدى. گەوستراتەگيا، گەوەكونوميكا، گەوساياسات، حالىقارالىق
قاتىناستار مەن ەلدىڭ ىشكى-سىرتقى ساياساتى، ەكونوميكا، جاھاندا بولىپ جاتقان تەكتونيكالىق
وزگەرىستەر مەن ترەند تاقىرىپتار ۇلتتىق مۇددە تۇرعىسىنان تەرەڭ تالدانىپ قازاق
وقىرماندارىنا جەتكىزىلەدى. ورتالىق ازيا مەن تۇركى الەمىنە ەرەكشە كوڭىل بولىنەدى.